Textiel ontwikkeling

Na 30 jaar schilderen en grafiek maken ben ik in 2014 begonnen met textiele werkvormen. Eerst met kleine oefenlapjes, mijn fröbels zoals ik ze noem, naar groter en uitgebreider na het volgen van een paar cursussen. Van handwerk naar de koop van een geavanceerde free motion naaimachine en een viltnaaldje naar een embellisher waarop ik allerlei stoffen door elkaar mix. Ik werk met kant en klare stofjes met motieven maar verf , stempel en beschilder ook zelf stoffen.Ik ben nog steeds aan het leren, wil nog uitbreiden naar zeefdrukken en naar ruimtelijk werken. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk.

Textiles development

After 30 years of painting and making graphics, in 2014 I started with textile work forms. First with small practice patches, my fröbels as I call them, to larger and more extensive after following a few courses. From handicrafts to the purchase of an advanced free motion sewing machine and a felt needle to an embellisher on which I mix all kinds of fabrics. I work with ready-made fabrics with motifs but paint, stamp and paint my own fabrics. I am still learning, I want to expand to screen-prints and to spatial work. The possibilities are inexhaustible.
Textiles development

Wat zijn flansen

flansen* [neersmijten, haastig in elkaar zetten] {1625 in beide betekenissen} klankschilderende vorming, evenals fries flanzje.   flansen ww. ‘op ondegelijke wijze tot stand brengen’
Vnnl. flansen ‘(onserieus of ondegelijk) tot stand brengen’ in Een passe permezo (bepaalde danspas) kan ic wel flanssen[1625; WNT], slordelyk t'zaamen geflanst ‘slordig in elkaar geflanst (een geschreven verslag)’ [1642; WNT slordig], Een yder (trock) sijn hemt uyt, en flanstese aen malcander tot seylen ‘iedereen trok zijn hemd uit en flanste ze aaneen tot zeilen’ [1646; WNT]

flans * [crushing, hastily assembling] {1625 in both senses} sound-painting formation, as well as frieze flanzje. flanging ww. 'In a way that is unwise'
Vnnl. making flanges '(unmanly or unseemly)' In A passe permezo (certain dance pass) ic can whip [1625; WNT], sloppily cobbled 'sloppily cobbled together (a written report)' [1642; WNT sloppy], A yder (trock) sijn unhed, and flanstese aen malcander to seylen 'everyone took off his shirt and flanked them together to sail' [1646; WNT]

Wanneer ik op reis ga

kan ik mijn machines niet meenemen en om toch wat textiel in mijn handen te voelen neem ik dan borduurspullen mee. Ik heb geen vooropgezet plan maar borduur voort steek na steek. Intuïtief borduren als het ware. Ik moet zeggen dat die werkwijze mij heel goed bevalt en lekker ontspannend is. Het hoeft niets te worden namelijk, ik hoef het alleen maar te doen.

When I travel, I can not take my machines and to feel some textile in my hands I will take embroidery. I do not have a planned plan but stitches after stitching. Intuitive embroidery as it were. I have to say that this method makes me very well and relaxed. There is nothing to be done, I only have to do it.

Al die lapjes die ik bewaard heb

verdienen het om eindelijk eens gebruikt te gaan worden.Ik begin maar ergens, een lapje, een stukje papier, wat verf en garen, een linodrukje. Ik plak het, dan ga ik naaien, borduren. Ik naai papier, verf de stof met mijn Marokkaanse pigmenten. Ik weet niet meer van ophouden. 19 maart 2014 ben ik begonnen en vandaag, 27 april 2014 heb ik er 9 klaar en is de tiende in de maak. 

All the patches that I have saved deserve to be used sometime. I'll start somewhere, a piece of paper, some paint and yarn, a linodruk. I paste it, then I'm going to sew, embroidery. I sew paper, paint the dust with my Moroccan pigments. I do not remember to stop. March 19, 2014 I started and today, April 27, 2014, I finished 9 and is the tenth in the making.

Scroll to top